سرور به دلیل اتمام پهنای باند و یا عدم پرداخت هزینه مسدود می باشد